Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2024

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 2024 được ký ngày 26/4/2024 bởi Bộ trưởng Bộ Công Thương

​​​​Ngày 26/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký quyết định phê duyệt Chương trình ​phát triển công nghiệp hỗ trợ 2024. 

Bộ trưởng giao Cục công nghiệp các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đề án của các đơn vị chủ trì

- Phê duyệt dự án chi tiết đề án của các đơn vị chủ trì

- Ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng thực hiện đề án với các đơn vị chủ trì

- Đối với trường hợp điều chỉnh đề án, bổ sung hoặc dùng thực hiện đề án trong quá trình triển khai Chương trình, Cục Công nghiệp chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt hoặc đề xuất phê duyệt theo quy chế Chương trình

- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề án

- Thánh toán, quyết toán kinh phí thực hiện đề án theo đúng quy định hiện hành đối với các đơn vị không thuộc​ Bộ Công Thương (kinh phí thực hiện đề án cấp qua tài khoản dự toán của Cục Công nghiệp)

​Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây: Quyết định phê duyệt